یکشنبه, 18 جولای 2021 / Published in ارتباط با پارسیان, پارسیان
<!DOCTYPE html><html><head>        <title>Quick Start – Leaflet</title>     <meta charset=”utf-8″ />    <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>        <link rel=”shortcut icon” type=”image/x-icon” href=”docs/images/favicon.ico” /> <link rel=”stylesheet” href=”https://unpkg.com/leaflet@1.5.1/dist/leaflet.css” integrity=”sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ==” crossorigin=””/> <script src=”https://unpkg.com/leaflet@1.5.1/dist/leaflet.js” integrity=”sha512-GffPMF3RvMeYyc1LWMHtK8EbPv0iNZ8/oTtHPx9/cc2ILxQ+u905qIwdpULaqDkyBKgOaB57QTMg7ztg8Jm2Og==” crossorigin=””></script>     </head><body> <div id=”mapid” style=”width: 600px; height: 400px;”></div><script>     var mymap = L.map(‘mapid’).setView([29.7248869968,52.46200124], 15);     L.tileLayer(‘https://api.tiles.mapbox.com/v4/{id}/{z}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoibWFwYm94IiwiYSI6ImNpejY4NXVycTA2emYycXBndHRqcmZ3N3gifQ.rJcFIG214AriISLbB6B5aw’, {        maxZoom: 18,        attribution: ‘Map data © <a href=”https://www.openstreetmap.org/”>OpenStreetMap</a> contributors, ‘ +            ‘<a href=””>30NAsameti</a>, ‘ +            ‘Imagery © <a href=”https://qa.fcp.ir”>IranFCP</a>’,        id: ‘mapbox.streets’    }).addTo(mymap);
شنبه, 28 مارس 2020 / Published in uncatogrized
NGN یا شبکه های نسل آینده (Next Generation Network) ،یکی از خدماتی است که شرکت ارتباطات ثابت پارسیان به عنوان اپراتور مخابراتی به ارائه آن اقدام نموده است. در این فناوری که در آینده بسیار نزدیک به بهره برداری میرسد، پارسیان امکان استفاده از خط تلفن مبتنی بر IP را با نامبرینگ مخصوص خود پدید
جمعه, 07 جولای 2017 / Published in BackOffice Area
جمعه, 07 جولای 2017 / Published in دستورالعمل نمایندگان
جمعه, 07 جولای 2017 / Published in دسته‌بندی نشده
جمعه, 07 جولای 2017 / Published in دسته‌بندی نشده
جمعه, 07 جولای 2017 / Published in دسته‌بندی نشده
جمعه, 07 جولای 2017 / Published in ثبت درخواست نمایندگان
جمعه, 07 جولای 2017 / Published in دسته‌بندی نشده