سه‌شنبه, 12 سپتامبر 2023 / Published in uncatogrized
  ابتکار آفرینان ثابت پارسیان ارتباط دهی ایلام ایده پردازان موج نو پدیده نوین جنوب فارس پردازش داده های پارسیان   توسعه ارتباطات نوین آریا داده پردازان سبز البرز دانا رایانه پرشیا رایان روش سنه رسانا پیشتاز ایرانیان رهانت زنجان                         شرکت ساتیاری ارتباط
یکشنبه, 18 جولای 2021 / Published in ارتباط با پارسیان, پارسیان
<!DOCTYPE html><html><head>        <title>Quick Start – Leaflet</title>     <meta charset=”utf-8″ />    <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>        <link rel=”shortcut icon” type=”image/x-icon” href=”docs/images/favicon.ico” /> <link rel=”stylesheet” href=”https://unpkg.com/leaflet@1.5.1/dist/leaflet.css” integrity=”sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ==” crossorigin=””/> <script src=”https://unpkg.com/leaflet@1.5.1/dist/leaflet.js” integrity=”sha512-GffPMF3RvMeYyc1LWMHtK8EbPv0iNZ8/oTtHPx9/cc2ILxQ+u905qIwdpULaqDkyBKgOaB57QTMg7ztg8Jm2Og==” crossorigin=””></script>     </head><body> <div id=”mapid” style=”width: 600px; height: 400px;”></div><script>     var mymap = L.map(‘mapid’).setView([29.7248869968,52.46200124], 15);     L.tileLayer(‘https://api.tiles.mapbox.com/v4/{id}/{z}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoibWFwYm94IiwiYSI6ImNpejY4NXVycTA2emYycXBndHRqcmZ3N3gifQ.rJcFIG214AriISLbB6B5aw’, {        maxZoom: 18,        attribution: ‘Map data © <a href=”https://www.openstreetmap.org/”>OpenStreetMap</a> contributors, ‘ +            ‘<a href=””>30NAsameti</a>, ‘ +            ‘Imagery © <a href=”https://qa.fcp.ir”>IranFCP</a>’,        id: ‘mapbox.streets’    }).addTo(mymap);
شنبه, 28 مارس 2020 / Published in uncatogrized
NGN یا شبکه های نسل آینده (Next Generation Network) ،یکی از خدماتی است که شرکت ارتباطات ثابت پارسیان به عنوان اپراتور مخابراتی به ارائه آن اقدام نموده است. در این فناوری که در آینده بسیار نزدیک به بهره برداری میرسد، پارسیان امکان استفاده از خط تلفن مبتنی بر IP را با نامبرینگ مخصوص خود پدید
جمعه, 07 جولای 2017 / Published in BackOffice Area
جمعه, 07 جولای 2017 / Published in دستورالعمل نمایندگان
جمعه, 07 جولای 2017 / Published in دسته‌بندی نشده
جمعه, 07 جولای 2017 / Published in دسته‌بندی نشده
جمعه, 07 جولای 2017 / Published in ثبت درخواست نمایندگان
جمعه, 07 جولای 2017 / Published in دسته‌بندی نشده