سامانه BackOffice

این سامانه مخصوص استفاده نمایندگان شرکت ارتباطات ثابت پارسیان بوده و هرگونه استفاده غیر مجاز یا بهره برداری بدون مجوز از آن برای اشخاص ثالث ممنوع میباشد.

مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

مربوط به حوزه خدمات ارتباطی ثابت

TOP