مراکز فروش و خدمات

پارسیان از آنچه که فکر میکنید به شما نزدیک تر است

نقشه آدرسشماره تماسآدرس نمایندگینام نمایندگی
02537128قم- خیابان هنرستان - بلوار سمیه - بلوار معلم شرقی - مجتمع تجاری عمرانیه - طبقه ششم اداری - واحد 615شرکت ابتکار آفرینان ثابت پارسیان
02537710805قم - خیابان انقلاب - کوچه 14 - پلاک 3 و 5 خیابان ارم - پاساژ قدس - پلاک 131شرکت قم رایانه
TOP